Rendelet

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2016. (IV. 21.) MvM rendelete a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat célja 

1. § A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (a továbbiakban: MNVH) célja a vidékfejlesztésben érintett kormányzati, önkormányzati és társadalmi szervezetek, szakmai testületek, gazdálkodó tevékenységet végző szervezetek információs és együttműködési hálózatba szervezése, és tevékenységük összehangolása a vidék társadalmigazdasági fejlődése, a felzárkóztatás, valamint a támogatási források hatékony felhasználása érdekében, továbbá az MNVH szolgáltatásainak széles körben történő hozzáférhetővé tétele. A hálózatépítés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 54. cikk (2) bekezdése szerinti célokat szolgálja.

2. Az MNVH feladatai

2. § (1) Az MNVH a)  szolgáltató, információs feladatai keretében aa) megszervezi a szakmai tapasztalatok és know-how cseréjét, ab) segíti a módszertani tapasztalatcserét, ac) terjeszti a legjobb gyakorlatokat, ad) szakmai képzési és továbbképzési programokat szervez, ae) LEADER támogató egységet működtet; b)  kommunikációs feladatai keretében ba) kapcsolatot tart a Magyarország 2014–2020 Vidékfejlesztési Programja (a továbbiakban: VP) végrehajtásához kötődő szervezetekkel és elősegíti a közöttük lévő kapcsolattartást, bb) általános tájékoztatást nyújt a VP-vel kapcsolatban, bc) kiépíti és kezeli a legjobb gyakorlatok felsorolását tartalmazó projektadatbázist, bd) kiépíti és kezeli a nemzetközi joggyakorlatot tartalmazó adatbázist; c)  nemzetközi és térségközi kapcsolatokhoz kötődő feladatai keretében ca) segítséget nyújt a térségközi és nemzetek közötti kooperációhoz, cb) tanulmányutakat, képzéseket szervez, cc) elősegíti a többszereplős fejlesztéseket, együttműködési hálózatok kialakítását, cd) tájékoztatást nyújt a vidéki szervezetek és szereplők számára a hazai és nemzetközi fejlesztési források által nyújtott támogatási lehetőségekről, ce) biztosítja az Európai Vidékfejlesztési Hálózattal (a továbbiakban: EVH) és Európai Innovációs Partnerségi Hálózattal (a továbbiakban: EIP-hálózat) való együttműködést.

(2) Az MNVH feladatai végrehajtására cselekvési tervet készít, mely az MNVH 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 54. cikk (3) bekezdés b) pontja szerint kialakítandó munkaterve. (3) Az MNVH cselekvési tervére vonatkozó javaslatot az Elnökség készíti elő és a VP Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) vezetője hagyja jóvá.

3. Az MNVH szolgáltatásainak igénybevétele

3. § (1) Az MNVH szolgáltatásainak igénybevétele regisztráció alapján lehetséges. Bármely személy vagy szervezet – ideértve az együttműködéseket, vidéki fejlesztéspolitikai szerveződéseket is – jogosult regisztrálni. (2) Regisztrálni az MNVH honlapján közzétett regisztrációs adatlap elektronikus úton történő kitöltésével és a kérelem elektronikus úton való véglegesítésével lehet. (3) A közhiteles nyilvántartásba nem vett szervezetek, szerveződések a regisztráció során kötelesek létrehozásukat, együttműködésük területét és tartalmát, a kapcsolattartásra vonatkozó                          felhatalmazást szabályozó megállapodás másolatát csatolni. (4) A regisztráltak adatait az Állandó Titkárság tartja nyilván. (5) A regisztrált az MNVH honlapján bármikor törölheti regisztrációját.

4. Az MNVH szervezete

4. § (1)  A Tanács az MNVH javaslattevő, támogató szerveként a)  segíti, hogy az MNVH céljairól, tevékenységéről, egyes programjairól az érintett személyek, szervezetek minél szélesebb körben értesüljenek, b)  véleményezi a cselekvési tervet, valamint a cselekvési terv végrehajtásáról szóló beszámolót, c)  javaslatot tehet az Elnökségnek a cselekvési terv keretében megvalósuló programokra. (2)  A Tanács 20 tagból áll. A Tanács tagjait az IH vezetője kéri fel. A Tanács tagjait a vidékfejlesztésben érintett szakmai szervezetek, érdekképviseleti szervezetek, a vidékfejlesztéssel foglalkozó tudományos kutatók és szakértők közül lehet felkérni. (3)  Az IH vezetője a Tanács tagjait indokolás nélkül visszahívhatja. (4)  A Tanács évente legalább egy alkalommal ülésezik. A Tanács üléseit az MNVH elnöke (a továbbiakban: Elnök) hívja össze és az Elnök vezeti. A Tanács működésének szabályait ügyrendbe kell foglalni. Az ügyrendet a Tanács fogadja el, és az IH vezetője hagyja jóvá.

5. § (1)  Az MNVH céljainak megvalósításáért az Elnökség felelős. Az Elnökség feladatkörében eljárva a) elfogadja az MNVH cselekvési tervére vonatkozó javaslatot, b) meghozza az MNVH jogszabályban foglalt feladataihoz és a cselekvési terv végrehajtásához szükséges, feladatkörébe tartozó döntéseket és figyelemmel kíséri a döntések végrehajtását, c) javaslatot tesz az MNVH költségvetési forrásaiból finanszírozandó egyes programokra, d) évente beszámolót készít a cselekvési terv végrehajtásáról az IH vezetőjének, e) az Európai Vidékfejlesztési Hálózat és az Európai Innovációs Partnerségi Hálózat szervezeti felépítésének és működésének megállapításáról és a 2008/168/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. november 20-i, 2014/825/EU bizottsági végrehajtási határozat szerint a Vidékfejlesztési Hálózatok Közgyűlésébe valamint a Vidéki Hálózatok Irányítócsoportjába tagot delegál, a delegált tagot beszámoltathatja és neki szakmai kérdésekben állásfoglalást adhat. (2)  Az Elnökség 13 tagú, tagjait – köztük az Elnököt – az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter kéri fel. (3)  Az Elnökség üléseit az IH vezetője hívja össze, aki, vagy az általa delegált személy azon tanácskozási joggal vesz részt. (4)  Az Elnökség tagjainak megbízatása a kinevezéstől számított öt évre szól. Az Elnökség tagját a miniszter indokolás nélkül visszahívhatja és helyette más tagot nevezhet ki. (5)  Az Elnökség működésének szabályairól ügyrendet fogad el, amelyet az IH vezetője hagy jóvá. (6) Az Elnökség tagjait tiszteletdíj illeti meg, amelynek mértékét az IH vezetője állapítja meg. Az Elnökség tagjai eseti jelleggel költségtérítésre lehetnek jogosultak, amelynek részletes szabályait az ügyrend tartalmazza.

6. § (1)  Az Elnök személye jeleníti meg az MNVH szakmai és társadalmi szervezeteinek egységét. (2)  Az Elnök feladatkörében eljárva a)  ellátja az MNVH hazai képviseletét, b)  vezeti az Elnökség és a Tanács üléseit.

7. § Az Állandó Titkárság az MNVH operatív szerve, az alábbi feladatokat a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. útján látja el: a) előkészíti a cselekvési tervre vonatkozó javaslatot, b) koordinálja az MNVH regisztrációját, melynek során a nyilvános adatbázisokban szereplő adatok összevetésével vizsgálja a regisztrációt elvégző szervezet adatainak valódiságát, továbbá kétség esetén jogosult vizsgálni a regisztrált természetes személy személyazonosságát, c) ellátja a Tanács, és az Elnökség titkársági feladatait, és az ehhez kötődő adminisztrációt, d) információt közvetít a Tanács, az Elnökség és az MNVH regisztráltjai között, e) továbbítja a hozzá beérkező, az MNVH 2. § (1) bekezdés szerinti feladataihoz kapcsolódó javaslatokat az Elnökség részére, f ) kapcsolatot tart az MNVH szervezeti egységeivel és egyéb szakmai szervezetekkel, g) szervezi és ellátja az MNVH nemzetközi kapcsolataiból adódó feladatokat, különös tekintettel az EVH és az EIP-hálózat keretében folyó együttműködésekre, h) ellátja az MNVH napi működésével, valamint a vidékfejlesztési szereplők együttműködésével kapcsolatos egyéb szakmai feladatokat, i) részt vesz a LEADER program végrehajtását támogató feladatellátásban, j) gondoskodik az EVH és az EIP-hálózat keretében folyó szakértői munka, és szakmai eseményeken elérhető, a regisztráltak számára hasznosítható információ terjesztéséről.

5. Az MNVH feladatainak megvalósítása

8. §  Az MNVH a működtetéséhez kapcsolódó, az MNVH-ba regisztráltak és az MNVH szervei számára nyújtott szolgáltatásokat a cselekvési tervben meghatározottak szerint az Állandó Titkárságon és az IH-n keresztül nyújtja.

9. § (1)  Az MNVH tevékenysége finanszírozásának forrása a VP Technikai Segítségnyújtás intézkedése. Az IH vezetője az MNVH tevékenységére rendelkezésére álló források felhasználására általános irányelveket határozhat meg. (2)  Az egyes kifizetési kérelmek vizsgálatát a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megállapodás alapján végzi, az MNVH pénzügyi ellenőrzését az IH vezetője látja el.

6. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő negyedik napon lép hatályba.

11. § (1)  A rendelet hatálybalépését követő hónap első napján megszűnik a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról szóló 36/2010. (XI. 30.) VM rendelet [a továbbiakban: 36/2010. (XI. 30.) VM rendelet] alapján megválasztott MNVH Tanácsának és Elnökségének megbízatása. (2)  Az e rendelet hatálybalépését megelőzően regisztrált személyek, szervezetek regisztrációjának fennállását e rendelet hatálybalépése nem érinti.

12. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 54. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

13. § Hatályát veszti a 36/2010. (XI. 30.) VM rendelet.

                                                                                                                                                                                                               Lázár János s. k., Miniszterelnökséget vezető miniszter

 

A rendeletek az alábbi elérhetőségen letölthetők:

A kép eltávolítva.      Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2016. (IV. 21.) MvM rendelete

A kép eltávolítva.      34.2016. (XII. 19.) MvM rendelete a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról

A kép eltávolítva.      6.2017. (II. 13.) MvM rendelete a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról

EU rendelet letöltése

Magyar rendelet letöltése